Roadmap

In maart 2022 hebben vertegenwoordigers van alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen hun ambities voor het verder verduurzamen van het gebruik van staal in de bouw gezamenlijk vastgelegd en bekrachtigd met het Bouwakkoord Staal.

Om de collectieve groene voornemens om te zetten in groene daden is op de Staalbouwdag 2022, een eerste concept-Roadmap met handelingsperspectieven gepresenteerd. Na een openbare consultatie (t/m eind oktober 2022) is de roadmap inmiddels op diverse onderdelen uitgebreid en aangepast naar gewijzigde inzichten. De huidige versie 7, mei 2023 is hierboven kosteloos te downloaden.

De roadmap schetst de route en het tijdpad dat de staalbouwketen in ons land dient te volgen om de aspiraties en afspraken van het Bouwakkoord Staal per 2030 te hebben doorgevoerd in de beroeps-, bedrijfs- en projectpraktijk.

De bijbehorende handelingsperspectieven vormen de praktische richtsnoeren waarmee alle betrokkenen – individueel of juist gezamenlijk – de benodigde maatregelen kunnen treffen voor (onder meer) het beperken van CO2-emissie, het reduceren van energiegebruik en het bevorderen van hergebruik voor een circulaire bouweconomie.

Voor alle belangrijke thema’s bij het toepassen van staal in de bouw zijn handelingsperspectieven geformuleerd met tekst en uitleg over mogelijke verduurzamingsmaatregelen, onder meer voor ontwerpen, primaire staalproductie, fabricage en montage van constructies, conserveren, en recycling en hergebruik. Per thema wordt ook ingegaan op de stand van de benodigde technologie (Technology Readiness Level), mogelijke belemmeringen en gewenste stimulansen.

Teamwork

Per thema zijn de handelingsperspectieven opgesteld door teams, geformeerd uit koplopers Bouwakkoord Staal. De koplopers zijn representanten van bedrijven en organisaties uit de nationale bouw- en infrastructuur die vooroplopen in verduurzaming.

Aan de teams hebben deelgenomen:

ABT • Akzo Nobel • Alba Concepts • ArcelorMittal • ARUP • Bouwen met Staal • Brink Staalbouw • C.A. de Groot Groep • cepezedprojects • Circulairstaal • Gemeente Amsterdam • GB Steel Group • Heijmans • Hogeschool Rotterdam • Hollandia Infra • MDG • Movares • Overdie • PMC • ProRail • Provincie Noord-Holland • Reijrink Staalconstructie • Rotocoat • Rijkswaterstaat • SAB Profiel • SNS (Samenwerkende Nederlandse Staalbouw) • Koninlijke Staalfederatie • Stichting Building for Good • PMC • Tata Steel Nederland • VERAS • Vic Obdam Staalbouw • Zandleven Coatings • Zinkinfo Benelux • Zinq

De teams stonden onder aanvoering van Bouwen met Staal en Bouwakkoord Staal-voorzitter Jacqueline Cramer.

Last update: 14-06-2023.