Opbouwen

Het Bouwakkoord Staal is in maart 2022 ondertekend door alle participanten. Nu is ’t tijd voor de implementatie van de ambities en afspraken in de bedrijfs-, beroeps- en projectpraktijk. Dat verloopt in twee fasen: de opbouwfase en de opschalingsfase. Ter voorbereiding van de opschalingsfase wordt tijdens de opbouwfase – tussen april 2022 en eind december 2022 – gewerkt aan een roadmap en handelingsperspectieven.

Fasering Bouwakkoord Staal.

In de opbouwfase worden alle benodigde voorbereidingen getroffen op de ambities en afspraken in het akkoord door te zetten naar de gehele staalbouwketen. In deze fase wordt gewerkt aan een roadmap met bijhorende sets van ‘handelingsperspectieven’ voor elke belangrijke fase van het gebruik van staal in de bouw, van het ontwerp (A0) tot en met hergebruik en recycling (C3). Zo komen er handelingsperspectieven voor het ontwerpen in staal, voor het conserveren van staal en voor de fabricage en montage van staalconstructies en stalen gevel- en dakbeplating. In de handelingsperspectieven wordt concreet duidelijk gemaakt wat nodig is om de ambities van het Bouwakkoord Staal per 2030 te verwezenlijken. Daarbij wordt ook ingegaan op de stand van de benodigde technologie (Technology Readiness Level), mogelijke belemmeringen en gewenste stimulansen.

Koploper-aanpak

De werkwijze is analoog aan de manier waarop eerder het Bouwakkoord Staal tot stand is gekomen: de koploper-aanpak. Ook de handelingsperspectieven worden samengesteld in nauw overleg en met deskundige inbreng van vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de (staal)bouw en verwante sectoren die al bruikbare kennis en ervaring in het verduurzamen hebben opgedaan. Ze werken aan de handelingsperspectieven in multidisciplinaire teams.

Uiteraard neemt een koploper deel aan dát team waarin zijn of haar specifieke expertise en inzichten het beste van pas komen. Zo hebben vooral architecten, constructief adviseurs en staalbouwkundig engineers zitting in het team dat zich buigt over de handelingsperspectieven voor het duurzaam ontwerpen van stalen draag- en afbouwconstructies. Dit ontwerpteam werkt aan aanbevelingen en aandachtspunten voor bijvoorbeeld materiaalbesparing bij het opzetten en dimensioneren van een constructie, circulair ontwerpen voor demontabel en re-montabel bouwen en het ontwerpen en detailleren van daken voor zonnepanelen.

Waar nodig, worden de teams aangevuld met andere deskundigen uit bouwpraktijk, onderzoek en onderwijs. In het ontwerpteam, bijvoorbeeld, zijn ook leden van de Technische Commissie Duurzaamheid (TC 1) van Bouwen met Staal te vinden.

Daarnaast is een zogeheten baseline team ingesteld. Dit team gaat onder meer na welke methodiek geschikt is voor het meten van de (verbeteringen van) de milieuprestaties op weg naar 2030.

Ook wordt in deze opbouwfase, waar mogelijk en noodzakelijk, afgestemd op overeenkomstige sectorale convenanten voor de bouw, zoals het Betonakkoord en de Green Deal Houtbouw.

Consultatie en presentatie

Roadmap en handelingsperspectieven worden 4 oktober a.s. tijdens de Staalbouwdag publiekelijk gemaakt. Daarna volgt een periode van openbare consultatie, waarbij alle belanghebbenden en belangstellenden kennis kunnen nemen van de inhoud en hierop desgewenst commentaar kunnen leveren. Na verwerking van de reacties worden roadmap en perspectieven definitief gepubliceerd.