Opbouwen

Het Bouwakkoord Staal is in maart 2022 ondertekend door alle participanten. Tijd voor de implementatie van de ambities en afspraken in de bedrijfs-, beroeps- en projectpraktijk. Dat verloopt in twee fasen: de opbouwfase en de opschalingsfase. Ter voorbereiding van de opschalingsfase is tijdens de opbouwfase – tussen april 2022 en begin 2023 – gewerkt aan een roadmap met handelingsperspectieven.

Fasering Bouwakkoord Staal.

In de opbouwfase zijn alle benodigde voorbereidingen getroffen op de ambities en afspraken in het akkoord door te zetten naar de gehele staalbouwketen. In deze fase is gewerkt aan een roadmap met bijhorende sets van ‘handelingsperspectieven’ voor elke belangrijke fase van het gebruik van staal in de bouw, van het ontwerp (A0) tot en met hergebruik en recycling (C3). Zo zijn er handelingsperspectieven voor het ontwerpen in staal, voor het conserveren van staal en voor de fabricage en montage van staalconstructies en stalen gevel- en dakbeplating. In de handelingsperspectieven wordt concreet duidelijk gemaakt wat nodig is om de ambities van het Bouwakkoord Staal per 2030 te verwezenlijken. Daarbij wordt ook ingegaan op de stand van de benodigde technologie (Technology Readiness Level), mogelijke belemmeringen en gewenste stimulansen.

Koploper-aanpak

Net als het convenant Bouwakkoord Staal zijn de roadmap en handelingsperspectieven tot stand is gekomen via de koploper-aanpak. Ze zijn samengesteld in nauw overleg en met deskundige inbreng van vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de (staal)bouw en verwante sectoren die al bruikbare kennis en ervaring in het verduurzamen hebben opgedaan.

De koplopers hebben in multidisciplinaire teams gewerkt. Uiteraard heeft een koploper deelgenomen aan dát team waarin zijn of haar specifieke expertise en inzichten het beste van pas komt. Zo hebben vooral architecten, constructief adviseurs en staalbouwkundig engineers zitting gehad in het team dat zich buigt over de handelingsperspectieven voor het duurzaam ontwerpen van stalen draag- en afbouwconstructies. Dit ontwerpteam heeft aanbevelingen en aandachtspunten geleverd voor bijvoorbeeld materiaalbesparing bij het opzetten en dimensioneren van een constructie, circulair ontwerpen voor demontabel en re-montabel bouwen en het ontwerpen en detailleren van daken voor zonnepanelen.

Waar nodig, zijn de teams aangevuld met andere deskundigen uit bouwpraktijk, onderzoek en onderwijs. In het ontwerpteam, bijvoorbeeld, hebben ook leden van de Technische Commissie Duurzaamheid (TC 1) van Bouwen met Staal zitting gehad.

Daarnaast heeft een zogeheten baseline team de meest geschikte methodiek bepaald voor het meten van de (verbeteringen van) de milieuprestaties op weg naar 2030.

Ook is in deze opbouwfase, waar mogelijk en noodzakelijk, afgestemd op overeenkomstige sectorale convenanten voor de bouw, zoals het Betonakkoord en de Green Deal Houtbouw.

Consultatie en presentatie

Roadmap en handelingsperspectieven zijn 4 oktober 2022 tijdens de Staalbouwdag publiekelijk gemaakt. Daarna volgde een periode van openbare consultatie, waarbij alle belanghebbenden en belangstellenden kennis konden nemen van de inhoud en hierop desgewenst commentaar konden indienen. Na verwerking van alle reacties en nadere inzichten vanuit de samenstellende teams is de roadmap in mei 2023 gepubliceerd. U kunt de publicatie hier downloaden.

Last update: 14-06-2023.