Ketendoorbraakproject circulair bouwen met staal

Via het ketendoorbraakproject ‘De ontwikkeling van een circulair ecosysteem voor staal in de bouw’ zet een consortium van vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Nederlandse staalbouwketen vaart achter het consequent, voortdurend en grootschalig circulair ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met staal in Nederland.

Na gunning bij openbare aanbesteding is het project in de herfst van 2023 van start gegaan, onder aanvoering van Bouwen met Staal. Beoogde eindresultaat per 2026 is een ‘circulair ecosysteem voor staal in de bouw’ dat binnen de brede Nederlandse bouw- en infrasector op draagvlak kan rekenen.

Het circulair ecosysteem helpt bij het bereiken van de doelen van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie en van het Rijksbeleid op het gebied van circulaire economie. Daarnaast levert het ketendoorproject een cruciale bijdrage aan het verwerkelijken van de ambities van het Bouwakkoord Staal.

Naar een circulaire staalbouweconomie

Een van de hoofdambities van het Bouwakkoord Staal is het effectueren van een ‘circulaire staalbouweconomie’ waarin stalen bouwproducten zo lang mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau worden toegepast.

Daartoe wordt ingezet op vier speerpunten:

• hergebruik van staal uit bestaande, overbodig geworden gebouwen en gww-werken;

• optimaal gebruik van gerecycled staal;

• vermindering van het staalgebruik in constructies door toepassing van hoge-sterktestaal én

• circulair ontwerpen en uitvoeren van toekomstige bouwwerken op basis van hergebruik en herbruikbaarheid op gebouw- en bouwdeelniveau.

De strategie en acties die tot 2030 nodig zijn om deze circulaire staalbouweconomie te verwezenlijken, zijn verankerd in de roadmap bij het Bouwakkoord Staal.

Aanpak van de ketendoorbraak

Het convenant en de roadmap van het Bouwakkoord Staal vormen de basis voor het visiedocument en plan van aanpak van het ketendoorbraakproject.

Voor elke van de vier circulaire speerpunten beschrijft het plan van aanpak de activiteiten voor de periode 2024 tot en met 2026 om tot een circulair ecosysteem voor staal in de bouw te komen.

Zo worden voor het speerpunt ‘Hergebruik van staal uit bestaande bouw (GWW en B&U)’ onder meer de technische mogelijkheden en de kansen en belemmeringen voor hergebruik van staalelementen geïnventariseerd, doelmatige hergebruikseisen bij uitvragen en aanbestedingen door private en publieke opdrachtgevers in kaart gebracht, het breder gebruik van het materiaalpaspoort gestimuleerd en een analyse gemaakt van de impact van hergebruik van staal in de bouw op milieu, samenleving en economie.

Bij elke activiteit is het beoogde directe resultaat vermeld, ofwel de ‘Verifieerbare Prestatie-informatie’ in de vorm van bijvoorbeeld rapporten, adviesgesprekken of seminars.

Samen met de koplopers

Ook is bij elk speerpunt aangegeven welke verdere acties op het gebied van communicatie en kennisoverdracht nodig zijn om alle betrokkenen binnen de bouwsector te informeren over de geboekte voortgang en eindresultaten en te faciliteren bij hun eigen bijdrage aan de circulaire transitie in de staalbouwketen.

De uitvoering van het ketendoorbraakproject staat onder regie van Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzame innovatie aan de Universiteit van Utrecht en voorzitter van het Bouwakkoord Staal en van het Betonakkoord. Zij wordt geflankeerd door co-ketenregisseur Frank Maatje en technisch-inhoudelijk secretaris Jan-Pieter den Hollander, beide van Bouwen met Staal.

Daarnaast brengen de stuurgroep en koplopers van het Bouwakkoord Staal hun ervaring en deskundigheid in.

Een begeleidingscommissie van Het Versnellingshuis ziet toe op de vorderingen en (tussentijdse) uitkomsten in het project.

Visiedocument Ketendoorbraakproject (Bouwen met Staal, april 2023)

Plan van aanpak Ketendoorbraakproject (Bouwen met Staal, september 2023)

• Foto: René de Wit.

• Update: 20-11-2023.