Steun voor energiebesparend MKB

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) lijkt een succesnummer. De afgelopen maanden heeft de uitvoerder van de financiële regeling, RVO, een fors aantal aanvragen in ontvangst genomen. De subsidie stimuleert en ondersteunt midden- en kleinbedrijven bij het investeren in energiebesparing.

SVM is bestemd voor mkb-bedrijven die vanwege hun relatief gering energiegebruik niet hoeven te voldoen aan de Energiebesparingsplicht, maar daarop toch willen besparen. Met de subsidie kunnen ze bijvoorbeeld een externe, professionele energieadviseur inschakelen die uitzoekt welke energiebesparende maatregelen het meest effectief zijn voor het bedrijf. Het geld is eveneens te besteden aan de maatregelen zelf, zolang ze betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Het kan dan gaan om het isoleren van daken en gevels van het bedrijfspand, het installeren van zonnepanelen op het dak of een warmtepomp met koude- en wateropslag in de bodem óf de aanschaf van elektrisch materieel.

De regeling staat open voor mkb-bedrijven die minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas per jaar consumeren. Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers, een jaaromzet van ten hoogste 50 miljoen euro en kan één of meer bedrijfspanden hebben dan wel een bedrijfspand/-ruimte huren. Per bedrijfspand is tot 2.500 euro subsidie beschikbaar. Voor de regeling hebben de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in totaal 28,2 miljoen euro begroot.

Het indienen van een aanvraag kan nog tot en met 30 september a.s. Gezien de grote interesse wordt deze aanvraagtermijn mogelijk verlengd.