Akkoord Circulaire geveleconomie bekrachtigd

Afgelopen donderdag 1 februari heeft een vijftal brancheorganisaties in de gevelbouw en de Rijksoverheid de goedkeurende handtekeningen gezet onder het akkoord Circulaire Geveleconomie. Het convenant bevestigt de afspraken tussen de organisaties en het Rijk om energiegebruik en emissies als gevolg van de toepassing van gevelmaterialen in de bouw te reduceren via meer hergebruik van de materialen en elementen.

‘Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen dient te geschieden op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.’ Zo luidt de centrale ambitie van het akkoord Circulaire Geveleconomie dat jongstleden donderdag 1 februari bij de aftrap van het programma Toekomstige Leefomgeving is bekrachtigd.

Het akkoord is namens het Rijk onderschreven door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast hebben de vijf initiërende brancheorganisaties voor de gevelbouw getekend: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT), Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).

De ondertekening van het convenant markeert de overgang van het formuleren van voornemens en aspiraties naar de concrete planning en uitvoering van activiteiten. Daarmee gaat het uitvoerend Team Circulaire Geveleconomie, in november 2023 geformeerd, de komende jaren aan de slag.

Hergebruik van bestaande materialen en elementen is daarbij het speerpunt. Materialen en elementen die in het verleden onderdeel zijn geweest van een raam, kozijn, deur of ander bestanddeel van een gebouwgevel moeten in 2030 als vanzelfsprekend weer onderdeel zijn van een gevel van een nieuw gebouw. De benodigde activiteiten daartoe, op weg naar 2030, verlopen in drie fasen.

In de eerste fase worden, samen met betrokken bedrijven, de processen en oplossingen geïnventariseerd om ‘gevels in de kringloop’ te houden, onder meer via een landelijk systeem voor het (collectief) retourneren van gevelonderdelen en -materialen. Deze inventarisaties hebben tot doel de strategieën achter komende activiteiten te bepalen. De tweede fase is gereserveerd voor het proefdraaien met mogelijke beheersystemen. Tijdens de derde fase vindt de ‘uitrol’ en instandhouding tot 2030 en daarna plaats.

De financiële middelen zijn al voorhanden. Begin vorig jaar heeft het Rijk vanuit het Nationaal Groeifonds een bijdrage van 2,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de Circulaire Geveleconomie. Het bedrag maakt deel uit van de 100 miljoen euro die vanuit het fonds is toegekend aan het programma Toekomstige Leefomgeving. Vandaar dat de ondertekening van het akkoord Circulaire Geveleconomie samenviel met de start van dit programma.

Het Nationaal Groeifonds is op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën in het leven geroepen om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Van de 100 miljoen voor Toekomstige Leefomgeving is 40 miljoen toegezegd onder de voorwaarde dat het programma vruchten gaat afwerpen.