Uitstoot broeikasgassen in 2022 met 9 procent omlaag

De emissie van CO2 en andere broeikasgassen in Nederland is het afgelopen jaar met 9 procent afgenomen. Dat blijkt uit voorlopige ramingen van het CBS. Ten opzichte van het peiljaar 1990 is de uitstoot inmiddels met bijna 32 procent gereduceerd.

Met de afname van 9 procent voldoet de Nederlandse overheid voor 2022 aan de vereiste mininum-afname, waartoe de Hoge Raad het Rijk heeft verplicht in het kader van het Urgenda-arrest in 2019. In deze zaak hebben de hoogste rechters van ons land bepaald dat vanaf 2020 de jaarlijkse uitstoot minimaal een kwart lager moet liggen dan in 1990.

Voor 2022 is dat doel bereikt. In 2021 bleek de lat net iets te hoog te liggen. De totale emissies namen in dat jaar juist toe. In het eerste jaar 2020 werd het gevraagde minimum wel gehaald, zij het ternauwernood. In dat coronajaar nam met name de uitstoot van CO2 aanzienlijk af, omdat onder meer door het thuiswerken flink wat minder auto’s de weg op gingen. Bovendien was 2020 een relatief warm jaar, waardoor minder behoefde te worden gestookt.

Ook in 2022 heeft het zachte weer een bijdrage geleverd aan de emissie-daling. Door de betrekkelijk hoge temperaturen is vooral bespaard op aardgas voor het verwarmen van gebouwen, aldus het statistisch bureau. Het gasverbruik is nog verder gedrukt door de gestegen prijzen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Dat bracht zowel particulieren als bedrijven (noodgedwongen) tot fors bezuinigen op gas. Gas-intensieve ondernemingen schaalden hun productieprocessen vaak flink af of pasten de processen aan.

De gascentrales in Nederland draaiden het jongstleden jaar ook minder hard dan gebruikelijk. Kolencentrales mochten van het kabinet tijdelijk meer produceren om in de gestegen vraag naar stroom te voorzien. Uiteindelijk werd ongeveer evenveel steenkool verbrand als in 2021. Steeds meer elektriciteit komt uit hernieuwbare bronnen, zo laat het CBS weten. Het aandeel is ondertussen gegroeid naar zo’n 40 procent. Toch blijft Nederland voor levering van warmte nog behoorlijk afhankelijk van aardgas.

Behalve de CO2-emissie op zich, is volgens het CBS ook de CO2-intensiteit het afgelopen jaar afgenomen. De CO2-intensiteit wordt berekend door de CO2-uitstoot (in Mton) te delen door het bruto binnenlands product (bbp) of door de toegevoegde waarde (in euro’s) van een bedrijfstak. Zo hebben de bedrijfstakken chemie, aardolie en basismetaal gezamenlijk 1/5 aandeel in de totale CO2-intensiteit van de vaderlandse economie. De CO2-intensiteit is te zien als een graadmeter voor de vorderingen die het bedrijfsleven maakt om de CO2-uitstoot van hun productieprocessen omlaag te brengen. Het CBS heeft becijferd dat de CO2-intensiteit sinds 2010 met meer dan een derde is teruggebracht.

  • Foto: Warmte365.