Versneld op weg naar groen staal

Zo’n anderhalf jaar geleden kwam Tata Steel Nederland met de aankondiging van de eerste grote stap op weg naar de productie van staal op basis van waterstof per 2045. Bij deze eerste transitiefase, ‘Heracless-Groen Staal’, maakt het oxystaalproces op basis van kolen per 2030 plaats voor de Direct Reduced Iron (DRI)-technologie met elektro-ovens op basis van aardgas. Daarna wordt overgeschakeld op groene waterstof.

Voor Heracless-Groen Staal worden de bestaande Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2 vervangen door een nieuwe DRI-fabriek en de daaraan gekoppelde elektro-ovens. Maar de doorgaans langlopende procedures voor het verkrijgen van vergunningen voor de benodigde nieuwbouw op eigen terrein, zouden het doeljaar 2030 wel eens onbereikbaar maken, waarschuwde de staalfabrikant destijds al.

Om kostbare tijd te winnen, heeft de Provincie Noord-Holland nu besloten de gebruikelijke procedures samen te voegen tot een zogeheten projectbesluit. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat de drie gemeenten waar Tata Steel formeel onder valt – Velsen, Beverwijk en Heemskerk – individueel het eigen bestemmingsplan moeten aanpassen.

Bij het projectbesluit stelt de provincie Noord-Holland de kaders voor de ruimtelijke ordening vast en coördineert de gelijktijdige behandeling van vergunningaanvragen van Tata Steel. De provincie treedt hierbij op als bevoegd gezag. Voor de watervergunningen verzorgt de provincie de afstemming met Rijkswaterstaat, dat op dit gebied als bevoegd gezag is aangemerkt. Tijdens de voorbereiding van de aanvraag van de vergunningen wordt ook een MER (Milieu Effect Rapportage) opgesteld. Hierin worden de gevolgen voor het milieu in de directe omgeving van het Tata Steel-terrein uit de doeken gedaan.

De regie over de informatievoorziening en communicatie met omwonenden berust geheel bij Tata Steel. Daartoe heeft het bedrijf al een ‘participatieplan’ opgesteld. Hierin staat hoe en wanneer omwonenden en andere geïnteresseerden hun mening kunnen geven over het voorgenomen projectbesluit, vergunningaanvragen en MER. Deze ‘participatie-sessies’ vinden geregeld, tot eind van dit jaar plaats.

Dit najaar wil de staalproducent starten met de vergunningaanvragen en de MER. Volgend jaar komt de provincie dan met het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-vergunningen. Aansluitend volgt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Zo kan er in 2026 een definitief projectbesluit voor handen zijn.

‘De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat Tata Steel transformeert naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf, als daardoor de omgeving schoner en gezonder wordt. De provincie draagt bij aan een voortvarend en zorgvuldig proces voor een projectbesluit over Heracless-Groen Staal, de eerste stap naar groen staal. Ik roep iedereen op om een mening te geven over de plannen voor het project Heracless-Groen Staal.’

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefomgeving, Milieu en Gezondheid, Provincie Noord-Holland.

Bij de start van de Heracless Groen Staal-procedure behoort een viertal, onderling samenhangende documenten. U kunt ze hier downloaden.

  • Beeld: artist impression van het Tata Steel-terrein in IJmuiden met DRI-fabriek en elektro-ovens (REF).